مقاصد

مشاوره دریافت اقامت و خرید ملک دبی در کمترین زمان

مشاوره دریافت و اخذ ویزای کشور زیبایی ها فرانسه

مشاوره اخذ اقامت اسپانیا از طریق سرمایه گذاری و تمکن مالی.

اخذ ویزای 5 سال مالتی پل کانادا به همراهی پیکاپ پاسپورت.

مشاوره اخذ پاسپورت ترکیه از طریق سرمایه گذاری و خرید ملک.